28 A─čustos 2016 Pazar

30 Mart sešim sonušlar? išin SSPS karar?

30-mart-secim-sonuclari-icin-ssps-karari

YSK sešim sonušlar?n?n yay?nlanmas? ve izlenebilmesi konusunda SSPS karar?n? Resmi Gazetede yay?nlad?.
06 Mart 2014 Per┼čembe 13:09

 Seçim günü oy verme süresi sonunda, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütü?ü Genel Müdürlü?ü'nce, çevrim-içi ula?an sand?k ölçekli sonuçlar?n, seçime kat?lan siyasi parti genel merkezlerinden e? zamanl? izlenebilmesine ve saklanabilmesine olanak sa?layan Sand?k Sonuçlar? Payla??m Sisteminin (SSPS) Kullan?m Usul ve Esaslar?n? Kapsayan Genelge, Resmi Gazete'de yay?mland?.

Resmi Gazete'de yer alan Yüksek Seçim Kurulu Karar?'nda, 30 Mart 2014 pazar günü yap?lacak Mahalli ?dareler Seçimlerinde il-ilçe seçim kurullar?ndan Yüksek Seçim Kurulu'na elektronik ortamda gönderilen sand?k ölçekli seçim sonuçlar?n? talepleri halinde seçime kat?lan siyasi parti genel merkezlerinin de e? zamanl? izleyebilme ve bu hizmetten yararlanabilme usul ve esaslar?n belirlenmesi amac?yla olu?turulan komisyonun çal??malar?n? tamamlad??? belirtildi.

Buna göre, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk?nda Kanun'un ek 9. maddesi kapsam?nda, seçim günü, oy verme süresi sonunda, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütü?ü Genel Müdürlü?ü'nce (SKGM), çevrim-içi ula?an sand?k ölçekli sonuçlar?n, seçime kat?lan siyasi parti genel merkezlerinden e? zamanl? izlenebilmesine ve saklanabilmesine olanak sa?layan SSPS'nin kullan?m usul ve esaslar? düzenlendi. Bu nedenle; konuya ili?kin olarak komisyonca haz?rlanan SSPS Kullan?m?na ?li?kin Usul ve Esaslar? Gösterir Genelge'nin (SEÇS?S-SSPS) yürürlü?e konulmas? uygun bulundu.

Ayr?ca bu genelge seçime kat?lacak siyasi partilerin genel ba?kanl?klar?na gönderildi.

GenelgeSSPS Kullan?m?na ?li?kin Usul ve Esaslar? Gösterir Genelge, seçim günü, oy verme süresi sonunda, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütü?ü Genel Müdürlü?ü'ne (çevrim-içi ula?an sand?k ölçekli sonuçlar?n, seçime kat?lan siyasi parti genel merkezlerinden e? zamanl? izlenebilmesi ve saklanabilmesine olanak sa?layan, SSPS'nin kullan?m usul ve esaslar?n? kaps?yor.

Genelgenin hükümleri, ?öyle aç?kland?:

"Seçim günü SSPS arac?l??? ile siyasi parti genel merkezlerinin kullan?m?na sunulan sand?k sonuçlar?, geçici sand?k sonuçlar? olup, itiraza tek ba??na kan?t olu?turacak bir niteli?e sahip de?ildir.

SSPS ile elde edilen sand?k sonuçlar? ve imzal? sand?k sonuç tutanaklar?, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen süre bitimine kadar siyasi partiler taraf?ndan te?kilatlar?na ve üçüncü ?ah?slara gönderilemez ve kamuoyuna aç?klanamaz.

SSPS hizmetine web sitesi ve web servis arac?l???yla her sistemin kendi kullan?c?s? vas?tas?yla eri?ilir.

Siyasi parti, web sitesi ile hem sand?k sonuçlar?na hem de imzal? sand?k sonuç tutanaklar?na eri?im sa?layabilir.

Seçim günü siyasi partiler, sand?k sonuçlar?n? SSPS web sitesi ve SSPS web servis kullan?c?s? arac?l???yla sistemlerine kaydetme olana??na sahiptir. Ayr?ca taranan imzal? sand?k sonuç tutanaklar?na FTP yöntemi ile SKGM'ce belirlenecek adresten ayr? bir kullan?c? ad? ve parola ile ba?lanarak veya talep eden siyasi partiler taraf?ndan temin edilecek kullan?lmam??, 3 adet asgari 1 TB'l?k data ta??ma kapasitesine sahip harici depolama ünitesi (USB 3.0 hard disk) en geç 28 Mart 2014 saat 17.00'ye kadar SKGM'ye teslim etmeleri halinde, seçim sonras? SKGM'den alabilirler. Kaydetme sonras? verilerin gizlili?i ve güvenli?inden siyasi partiler sorumludur."

Sorumluluklar

Siyasi partilerin SSPS web sitesi ve web servisinden faydalanabilmeleri için, seçime kat?lan siyasi partiler aras?nda yer almak, SKGM'den yaz?l? istemde bulunmak, siyasi partiler bili?im altyap?lar?n? haz?r hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almak, gibi ?artlar aran?yor.

Siyasi parti genel merkezleri, SSPS web sitesini kullanacak en çok 10 kullan?c? belirleyebilecek. Bu 10 kullan?c?ya ili?kin istenen bilgiler, SSPS Kullan?m Talep Formu ile SKGM'ye bildirilecek.

Sand?k sonuçlar? ve imzal? sand?k sonuç tutanaklar?n saklanmas? ve görüntülenmesi

Seçim günü ak?am?, ilçe seçim kurullar?nca SEÇS?S'e çevrim-içi girilen sand?k sonuçlar? veri olarak, SSPS ile siyasi partilere aktar?lacak. Siyasi partiler, seçim günü ak?am?, ilçe seçim kurullar?nca taray?c? marifetiyle SEÇS?S'e aktar?lan imzal? sand?k sonuç tutanaklar?na, SSPS ile eri?ecek.

Sand?k sonuçlar?na web sitesi veya web servisi arac?l???yla eri?im ve daha sonras?nda görüntüleme ve saklama i?lemlerine, saat 17.00'den sonra ba?lanacak. ?mzal? sand?k sonuç tutanaklar?n?n web sitesinden görüntüleme ve saklama i?lemlerine, saat 17.00'den sonra ba?lanacak. Sand?k sonuçlar?; sand?k türü, seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sand?k aral??? kriterlerine göre görüntülenebilecek ve ayn? formatta saklanabilecek. SSPS web sitesi kullan?c?s?, görüntülenen sand?k sonuçlar?n? EXCEL ya da CSV format?nda bilgisayar?na kaydedebilecek.

SSPS hizmeti, kesin seçim sonuçlar?n?n Resmi Gazete'de ilan edildi?i tarihte son bulacak.

Haberin etiketleri:

anket, sešim, 30 mart, yerel sešimler


Haber okunma say─▒s─▒: 362

Yazd─▒r

YORUM EKLE

Yorum Ba┼čl─▒─č─▒

Yorum

  • Bu habere hen├╝z yorum yap─▒lmam─▒┼č. ─░lk yorum yapan siz olun.

D─░─×ER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamad─▒

  • Haber bulunamad─▒

  • Haber bulunamad─▒

HATAY - HAVA DURUMU

HATAY

Ziyaret├ži Sayac─▒

Bug├╝n:
0 hit, 0 ziyaret├ži, 0 ziyaret
Bu hafta:
99 hit, 64 ziyaret├ži, 65 ziyaret
Bu ay:
560 hit, 432 ziyaret├ži, 441 ziyaret
Toplam:
70204 hit, 35086 ziyaret├ži, 38478 ziyaret